Metody

Projekty realizujemy najczęściej w oparciu o metodę dramy i metody Teatru Zaangażowanego Społecznie (TZS).

Specyfika dramy polega na korzystaniu z kreatywnych i angażujących metod pracy związanych z odgrywaniem ról, tworzeniem opowieści, metafor, symboli.

TZS to nienależąca do mainstreamu teatralnego, rozwijająca się ostatnio w Polsce i doceniana na świecie forma pracy z grupą wykorzystująca techniki dramowo-teatralne. Projekty Teatru Zaangażowanego Społecznie to działania na wskroś interdyscyplinarne, łączące wiedzę z dziedzin takich jak m.in. psychologia, pedagogika, socjologia, teatrologia. Ich efektem są zwykle poruszające spektakle, najczęściej oparte o realne wydarzenia z życia uczestników lub społeczności, w różny sposób włączające widzów do pracy nad zagadnieniem zarysowanym w przedstawieniu, angażujące i uznające widownię za integralną część spotkania.

Nasze projekty realizujemy w salach teatralnych oraz w i innych miejscach tj. więzieniach, szkołach, ośrodkach wychowawczych, na rynkach miast, w muzeach.

Do tego właśnie nurtu teatralnego należą Teatr Forum, Teatr ze Społecznością, Teatr w Edukacji.

Teatr w Edukacji (TIE)

Fundamentalną ideą, leżącą u podstaw TIE jest demokratyzacja i interaktywność teatru. Uczestnik programu jest równorzędnym partnerem aktorów-nauczycieli - nosi w sobie wiedzę i umiejętności, które czynią go ekspertem w zakresie poruszanej tematyki. Teatr w Edukacji zrywa nie tylko z klasycznym podziałem na widzów i aktorów, ale także z tradycyjnym dydaktyzmem oraz dawaniem rad i recept. Celem programów TIE nie jest zatem wyposażenie uczestników w gotowe rozwiązania, ale stworzenie możliwości otwartej rozmowy na zasygnalizowany poprzez program temat (np. alkoholizm, mobbing, przemoc).

Teatr Forum (TF)

Teatr Forum to interaktywna forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. Spektakle tworzone tą metodą odróżnia od spektakli tradycyjnych możliwość "dopisania" jego dalszego ciągu lub zmiany poprzez interwencje i samodzielne ingerencje w sytuację sceniczną. Mogą ich dokonać uczestnicy, określani jako "widzowie-aktorzy".
Problemy postaci scenicznych zwykle tożsame są z problemami widzów-aktorów, dzięki czemu uczestnicy spektakli w "płaszczu roli" konfrontują się z własnymi trudnościami i w bezpiecznej przestrzeni mogą wypróbować możliwe sposoby ich rozwiązania. Dzięki realizacji tej zasady spektakl jest czymś więcej niż wydarzeniem artystycznym - pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych.

Teatr ze Społecznością (TzS)

Projekty Teatru ze Społecznością łączą dramę i teatr. Rozpoczynają je warsztaty dramy, których celem jest m.in. stworzenie scenariusza spektaklu. Scenariusz ten tworzony jest wspólnie z uczestnikami projektu, najczęściej członkami lokalnej społeczności lub okreslonej grupy (np. migranci, seniorzy). Inspiracją do budowania scenariusza są wspomnienia, opowieści, historie zakorzenione i funkcjonujące w danej społeczności lub tematy wazne dla uczestników (czas, pamięć, rola kobiety). Do udziału w spektaklu (gry aktorskiej) zapraszani są nie zawodowi aktorzy ale uczestnicy projektu. W ten sam sposób - przy wykorzystaniu naturalnych talentów uczestników tworzona jest muzyka, scenografia, kostiumy.

Sceną dla Teatru ze Społecznością są ważne dla danej grupy miejsca, zaś widownią - członkowie lokalnej społeczności; rodzina, sąsiedzi, współpracownicy. Teatr ze Społecznością jest silnie angażującą metodą pracy, której efektem są nie tylko poruszające spektakle, ale przede wszystkim wzmocnione więzi społeczne, odświeżone wspomnienia i ważne opowieści, lepsze poczucie osadzenia uczestników w danym miejscu i społeczności.

Więcej na temat metod można przeczytać na naszym portalu www.teatrzaangazowany.pl, w artykułach członków naszego zarządu oraz publikacjach Drama Way.

Artykuły:

TEATR ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE (TZS)

Maria Depta, Aldona Żejmo-Kudelska "Teatr Zaangażowany Społecznie: prowadzący, aktor, widz"

Maria Depta, Aldona Żejmo-Kudelska "Teatr Zaangażowany Społecznie: próba charakterystyki cz.I"

Maria Depta, Aldona Żejmo-Kudelska Teatr Zaangażowany Społecznie: próba charakterystyki cz.II"

TEATR W EDUKACJI

Maria Depta „TIE jako forma interaktywnego teatru”

Maria Depta "TIE jako narzędzie edukacji na rzecz praw człowieka"

Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska "Teatr w edukacji: teoria i polska praktyka"

Aldona Żejmo-Kudelska "Teatr w edukacji: nowe spojrzenie na profilaktykę uzależnień"

 

TEATR FORUM
Publikacja o Teatrze Forum, Drama Way 2015

 

TEATR ZE SPOŁECZNOŚCIĄ
Publikacja "Teatr ze Społecznością jako teatr zmiany", Drama Way 2016

 Art Generacje 2015-16 – międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej jako przykład Teatru Zaangażowanego Społecznie

 

Filmy:

Teatr Forum

Teatr Forum - wywiad w odcinkach z Adrianem Jacksonem

Teatr ze Społecznością

Teatr ze Społecznością - wywiad w odcinkach z Johnem Somersem

Więcej filmów na temat Teatru ze Społecznością i Teatru Forum można znaleźć na portalu wiedzy.