statut

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego 
2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji  
3. Rozwój i propagowanie dramy i teatru  
4. Wspieranie działań na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych  
5. Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego  
6. Podnoszenie i rozwój kompetencji osób pracujących lub działających w obszarze służb społecznych, oświaty, profilaktyki i resocjalizacji  
7. Propagowanie idei integracji europejskiej   

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji oraz projektów edukacyjnych i społecznych zgodnie z PKD 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) i 85.60.Z (Działalność wspomagająca edukację) 
2. Organizowanie sympozjów i konferencji zgodnie z PKD 82.30Z (Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów) 
3. Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, happeningów i innych działań performatywnych zgodnie z PKD 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych) i PKD 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
4. Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych zgodnie z PKD 72.20.Z (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych) 5. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Polonii i Polaków mieszkających za granicą zgodnie z PKD 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana). 6. Organizowanie staży, praktyk i wolontariatu zgodnie z PKD 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)  
7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w kraju zgodnie z PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
8. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi za granicą zgodnie z PKD 84.21.Z (Sprawy zagraniczne)  

§ 9

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy w zakresie Edukacji Narodowej.

Przeczytaj cały statut Fundacji Drama Way